Your browser does not support JavaScript!

 

 

     首頁    English Vision    校友網    運管系相簿    FB    意見信箱   管理員   聯絡我們  網頁地圖

.
我們的目標

 

 
                
               1.   招收東南亞、中國大陸、港澳地區學生,以成為亞洲第一運管學系為
                     願景。
 
               2.   促進與東南亞、中國大陸地區運動產業界之產學合作,拓展畢業生海外
                     就業市場。
 
               3.   鼓勵本系教師參與國外大學學術交流活動,並推動與國外大學簽定姐妹
                     校,以提升本系師生國際學術視野。
 
               4.   成立台灣運動產業研究中心,整合本系教師研究能力,增進與運動產業
                     產官學合作之效益。